Kallelse till årsstämma 2021

Härmed kallas medlemmar i Bostadsrättsföreningen Sagoslingan till årsstämma för 2021.

Datum: söndagen den 13 juni 2021
Tid: 18.00-19.00.
Plats: Lekplatsen/grillplatsen i föreningen.

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att enbart en medlem från varje lägenhet närvarar vid stämman. Det är även viktigt att vi alla tänker på att hålla avstånd.

Årsredovisning med bilagor kommer delas ut i alla medlemmars postfack innan stämman.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14.  Beslut om arvoden
 15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16.  Val av revisor och suppleant
 17.  Val av valberedning
 18.  Inkomna motioner 1. Plantering av fruktträd 2. Inköp av slagborr

3. Rastningsförbud   

 1.  Avtackning avgående styrelseledamöter
 2.  Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer det finnas möjlighet till frågor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Av: styrelsen, maj 27, 2021
Tillbaka