Aktuellt

Hej alla medlemmar!

Av: styrelsen, december 15, 2021

Föreningen har under året fått flera nya medlemmar och självklart hälsar vi dem alla mycket välkomna till vår förening!

Den nya styrelsen har nu arbetat tillsammans i ett halvår och vi har fördelat våra respektive roller. Vi vill passa på att delge lite information om vad som hänt och vad som är på gång.

Styrelsen har lagt en budget för 2022 och avgiften för respektive lägenhet kommer vara oförändrad. 

Som alla sett är lekplatsen/grillplatsen uppdaterad med häck och nya lekredskap. Styrelsen kommer till våren fortsatt att göra detta område betydligt mer attraktivt för oss medlemmar och det finns planer om ett lusthus.

Alla nya förråd som byggdes under maj månad är i skrivande stund uthyrda.

Föreningen hade ingen städ- och fixardag i höstas men till våren ser vi i styrelsen fram emot att träffas för att göra fint och grilla korv. Vi kommer då också hjälpas åt med att plantera bärbuskar och fläderbuskar på baksidan av hus nummer 13.  

En borrhammare med tillhörande borrar är inköpt och finns att låna i föreningens förråd. Det finns inget bokningssystem utan det är bara att låna borrhammaren och lämna tillbaka den efter slutfört arbete.

Företaget Gröna Penslar har sedan i våras skött våra grönytor. Styrelsen är mycket nöjd med utfört arbete och en hel del barkmull har lagts ut för att bland annat motverka ogräs och bevara vatten i våra planteringar. 

Föreningen har ännu parkeringsplatser med laddstationer att hyra ut. Styrelsen är dock medveten om att befintliga laddstationer inte kommer att täcka det framtida behovet och det är således något som styrelsen behöver arbeta med under 2022. Vid önskemål om en parkeringsplats med laddstation så tag kontakt med Simpleko. 

Vi påminner om möjligheten att boka och använda gästlägenheten. Gästlägenheten har uppdaterats med bland annat några nya möbler och en kaffebryggare. En madrass för att kunna sova mer bekvämt kommer också köpas in.

Vi påminner om att besöka föreningens officiella hemsida www.sagoslingan.se samt den Facebookgrupp, sagoslingans, som administreras av medlem i föreningen.

Var försiktiga med levande ljus, ta hand om er och som vanligt så kontaktar ni styrelsen via styrelsen@sagoslingan.se

God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla medlemmar!

Patric Näsström, ordförande

Thomas Rosèn, ledamot

Annelie Andersson, ledamot 

Amanda Törnstrand, ledamot

Max Simonsson, ledamot

Jakob Forsell, suppleant

Jonas Henriksson, suppleant

Läs mer

Luftning av element

Av: styrelsen, november 29, 2021

Styrelsen har fått flera frågor kring luftning av element.

Om elementet är kallt upptill och varmt nedtill har du förmodligen luft i elementet. Maila styrelsen så får du låna en luftningsnyckel.

1. Leta reda på var luftventilen sitter. Den brukar sitta högt upp på i änden av elementet.

2. Sätt en mugg, handduk, ett glas eller liknande under ventilen du ska åtgärda.

3. Skruva varsamt tills du märker att luft börjar pysa ut, oftast räcker mindre än ett varv.

4. Så fort det börjar komma vatten i ett jämnt flöde är luften tömd och du bör dra åt igen. Detta kan ta allt från några sekunder till några minuter (Finns ingen luft i elementet kommer vatten komma omedelbart). Se till att ventilen nu är stängd.

5. Kontrollera att luftventilen inte läcker, men dra inte åt för hårt då du vill kunna öppna den vid ett senare tillfälle igen.

6. Klart! Gå nu vidare till nästa element och börja om från punkt 1. 

Styrelsen

Läs mer

Hej alla grannar och medlemmar!

Av: styrelsen, oktober 7, 2021

 • Vi kommer till hösten inte ha någon städ- och fixardag. Gröna Penslar som sköter om våra grönytor kommer till oss och gör fint inför vintern. Det finns självklart närsomhelst möjlighet att låna arbetsredskap i vårt gemensamma förråd och göra lite extra fint i vårt område.
 • Till våren kommer vi ha en städ- och fixardag och vi kommer då bland annat hjälpas åt med att plantera bär- och fläderbuskar.
 • Styrelsen tackar alla medlemmar som slänger snus och fimpar i våra uppsatta papperskorgar.  
 • Söndagen den 24:e oktober är det dags för byte av filter i våra FTX-aggregat. Styrelsen kommer under förmiddagen lägga filter på varje medlems tidningshållare. Som vanligt är det bara att kontakta styrelsen om hjälp behövs.     
 • Avslutningsvis vill styrelsen hälsa nya medlemmar mycket varmt välkomna till vår förening.

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

Ny portkod

Av: styrelsen, augusti 31, 2021

Observera att föreningen har ny portkod från och med den 1:a september. Information om aktuell kod har tidigare delats ut i alla medlemmars postfack.

Styrelsen

Läs mer

Protokoll från stämman den 13 juni 2021

Av: styrelsen, juli 16, 2021 Läs mer

En liten påminnelse

Av: styrelsen, juni 29, 2021

Hej alla grannar och medlemmar!

Här kommer en liten påminnelse i form av ett utdrag från våra gemensamma trivselregler.

”Rökning i och i direkt anslutning till trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Släng inte fimpar eller snuspåsar framför porten eller på några andra ytor inom föreningens område. Släng heller inte fimpar i grillen. Tänk på att hålla rent och snyggt överallt, för er egen och andras trivsel.

På grund av att luftintag till intilliggande lägenhet sitter i anslutning till balkongerna så är det inte tillåtet att röka på våra balkonger.”

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

Försäkring

Av: styrelsen, juni 24, 2021

Vår bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring genom Protector och i denna försäkring ingår ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Den enskilde medlemmen behöver därför inte teckna något eget bostadsrättstillägg till sin obligatoriska hemförsäkring./Styrelsen   

Läs mer

Grannsamverkan

Av: styrelsen, juni 16, 2021

Här nedan bifogas ett informationsbrev från polisen gällande grannsamverkan./Patric 

Läs mer

Nya förråd

Av: styrelsen, juni 9, 2021

Alla som visat intresse om ett extra förråd kommer också erhålla det. I hus 13 önskar 4 medlemmar ett extra förråd och vi drar efter stämman lott om vilken medlem av dessa som istället erhåller ett förråd i hus 9 eller 11, såtillvida att ingen självmant kan tänka sig ett förråd i något av de andra husen. Övrig information och eventuella frågor tar vi efter stämman på söndag.

Allt gott/Styrelsen

Läs mer

Elavläsning

Av: styrelsen, juni 8, 2021

Hej alla medlemmar

I senaste fakturan (för juli) så har elavläsning skett och fakturerats. Simpleko har missat att dra av elförbrukningen för FTX som föreningen står för, vilket har resulterat i högre elräkningar än vanligt. Simpleko kommer kreditera senaste fakturan och skicka ut nya fakturor som bör komma er tillhanda på måndag nästa vecka.

Allt gott, Styrelsen

Läs mer

Handlingar till stämman

Av: styrelsen, juni 5, 2021 Läs mer

Årsredovisning 2020

Av: styrelsen, juni 4, 2021

Här här nedan bifogas årsredovisningen för 2020. Då den kommer från tryckeriet kommer den också delas ut i fysisk form till alla medlemmar./Styrelsen

Läs mer

En trygg och säker förening

Av: styrelsen, maj 28, 2021

I mitten av maj blev en cykel stulen som stod låst utanför ett vindsförråd i hus 13. Detta är självklart mycket tråkigt men det bör påpekas att föreningen över tid varit en trygg och säker plats.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa en trygg och säker miljö. Vi har portkod till våra entréer men det är väldigt många utanför vår förening som har tillgång till den aktuella koden, exempelvis budfirmor och hanterverkare. Det är därför viktigt att vi alla tänker på att stänga dörrar till vindsförråd, cykelrum och barnvagnsrum.

Den senaste tiden har barn setts leka på våra vindar. Självklart är det ingen plats för lek och barn har ännu inte ett utvecklat konsekvenstänkande när det gäller faror och att förebygga brott.

Om vi alla hjälps åt skapar vi tillsammans en trygg och säker förening.

Patric Näsström

Ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2021

Av: styrelsen, maj 27, 2021

Härmed kallas medlemmar i Bostadsrättsföreningen Sagoslingan till årsstämma för 2021.

Datum: söndagen den 13 juni 2021
Tid: 18.00-19.00.
Plats: Lekplatsen/grillplatsen i föreningen.

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att enbart en medlem från varje lägenhet närvarar vid stämman. Det är även viktigt att vi alla tänker på att hålla avstånd.

Årsredovisning med bilagor kommer delas ut i alla medlemmars postfack innan stämman.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14.  Beslut om arvoden
 15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16.  Val av revisor och suppleant
 17.  Val av valberedning
 18.  Inkomna motioner 1. Plantering av fruktträd 2. Inköp av slagborr

3. Rastningsförbud   

 1.  Avtackning avgående styrelseledamöter
 2.  Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer det finnas möjlighet till frågor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs mer

Nya förråd att hyra.

Av: styrelsen,

Föreningen har nu totalt 12 nya förråd, tre i varje hus, att hyra ut till medlemmarna.

Ni som är intresserade kontaktar styrelsen via, styrelsen@sagoslingan.se och meddelar detta senast den 6 juni kl. 24.00.

Förråden kommer kosta 120 kronor i månaden att hyra. Detta bebiteras på lägenhetes månadsavgift. I första hand ska förråd erhållas i det hus som medlemmen bor i. Men det kan bli aktuellt med ett förråd i något av de andra husen.

Vid fler intresseanmälningar än antalet nya förråd kommer vi tillämpa lottdragning där någon oberoende utanför styrelsen deltar. Styrelsen får därefter utvärdera intresset och bedöma behovet och möjligheten till att bygga ytterligare förråd.

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

OVK och injustering

Av: styrelsen, maj 23, 2021

Styrelsen påminner om den information som gått ut till alla medlemmar gällande OVK. Arbetet kommer utföras måndag till torsdag vecka 21 och det är viktigt att Procella får tillgång till våra lägenheter.

Vänligen/Styrelsen 

Läs mer

Ut och lek!

Av: styrelsen, maj 20, 2021

Nu är lekplatsen äntligen färdig. Så alla barn och vuxna kom ut och lek!/Styrelsen

Läs mer

Nu är det dags att motionera!

Av: styrelsen, april 29, 2021


Om du vill förändra något i föreningen eller vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga kan du påverka genom att skriva en motion till föreningens årsstämma. Men kom ihåg att det under hela året är möjligt kontakta styrelsen med förslag och idéer och många frågor kan beslutas vid något av årets alla styrelsemöten.

Stämman kommer att äga rum den 13 juni klockan 18.00 vid lekplatsen. En separat kallelse med handlingar kommer att delas ut till alla medlemmar.

Rubrik
En motion ska innehålla en rubrik som tydligt talar om vad motionen handlar om.

Bakgrund
Här beskriver du bakgrunden till ditt förslag och för fram dina argument så sakligt och lättförståeligt som möjligt. Tänk på att alla inte är lika insatta som du i frågan.

Förslag till beslut
Slutligen ska du skriva ett tydligt förslag till beslut så att medlemmarna vet vad de har att ta ställning till.

Förslaget till beslut kan innehålla flera steg (att-satser) beroende på vad motionen handlar om. Det kan också föreslås att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta med en viss fråga.

Motionen ska innehålla ditt namn och lägenhetsnummer.

Styrelsen behöver din motion senast den 21 maj kl. 24.00.

Motioner skickas till styrelsen@sagoslingan.se eller lämnas till

Patric Näsström

Sagoslingan 9

Läs mer

Arbetet drar nu äntligen igång!

Av: styrelsen, april 28, 2021

Arbetet med grillplatsen/lekplatsen startar torsdagen den 29 mars och beräknas vara klart efter helgen.

Läs mer

Tack alla grannar för söndagens arbete i vår förening!

Av: styrelsen, april 26, 2021

Styrelsen informerade då bland annat om följande:

Den 26-27 april kommer vår trädgårdentreprenör, Gröna penslar, att arbeta i föreningen och göra ytterligare vårfint.

Föreningsstämma den 13:e juni. Mer information och material inom kort.

Ytterligare förråd, för medlemmar att hyra, (tre i varje byggnad) kommer att färdigställas under vecka 19. Räkna med visst buller.

Lekplatsen/grillplatsen kommer under våren uppdateras med nya lekredskap samt en häck mot Lännavägen. 

Läs mer

Städ och fixardag

Av: styrelsen, april 16, 2021

Välkomna till vår gemensamma städ- och fixardag söndagen den 25:e april.

Vi träffas vid grillplatsen kl. 10.00 och går igenom vad vi behöver hjälpas åt med.

Under hela vecka 16 kommer det finnas en container för medlemmarnas grovsopor. Det är dock inte tillåtet att kasta elektronik, tryckimpregnerat träavfall, vätskor såsom lösningsmedel eller målarfärg.

Saker som finns utanför förråden, förutom cyklar, kommer att slängas. Har du prylar utanför ditt förråd så tag hand om dessa innan städdagen eller släng dessa i containern.

Brf Sagoslingan

Vi avslutar med att fika och att äta korv kl. 12.00.

Alla medlemmar kommer under dagen få nya FTX-filter utanför sin dörr som vi vill att alla omgående byter. Efter detta filterbyte kommer det göras en ventilationskontroll i alla lägenheter.

Välkomna!

Styrelsen

Läs mer

Sopning av parkeringsplatser

Av: styrelsen, april 3, 2021

Under förmiddagen fredagen den 9:e april kommer vi få våra parkeringsplatser sopade. Alla behöver därför flytta sina bilar eller så ansvarar ni själva för att sopa och forsla bort gruset från parkeringsplatsen.//Styrelsen

Läs mer

Save the date!

Av: styrelsen, mars 20, 2021

Den 25 april är det åter dags för vår gemensamma fixardag i föreningen. Under hela vecka 16 kommer det finnas en container i föreningen för grovsopor. Mer information om denna förmiddag kommer.//Styrelsen

Läs mer

Information om våra gästplatser.

Av: styrelsen, februari 10, 2021

Föreningen har 4 gästplatser.

Ladda ned appen Parkster och genomför registrering.

Bostadsrättsföreningen Sagoslingan har områdeskod 80651. Koden lämnas ut till din gäst.

De tre första timmarna är gratis. Därefter kostar det 10 kronor i timmen. Avgiftsfritt mellan 00.00-06.00. Aktiv biljett krävs vid parkering.

Övervakning sker av Estate. Styrelsen har möjlighet att markulera eventuell felaktig bot.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Vanligt förekommande frågor.

Av: styrelsen, februari 1, 2021

Styrelsen har nu sammanställt frågor som den senaste tiden inkommit. Vi kommer kontinuerligt fylla på med frågor och svar. Håll till godo!

Vänligen/styrelsen

Läs mer

Julbrev från styrelsen

Av: styrelsen, december 23, 2020 Läs mer

Information om våra parkeringsplatser.

Av: styrelsen, november 4, 2020

Under fliken dokument har vi nu lagt upp information om våra parkeringsplatser. Denna information har även delats ut till alla medlemmar.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Byte av filter

Av: styrelsen, oktober 30, 2020

Hoppas att det gått bra för alla medlemmar att byta filter i FTX-aggregaten. Om någon behöver hjälp så tag kontakt med styrelsen. 

Läs mer

Städdag nu på söndag den 25:e oktober kl. 10-12.

Av: styrelsen, oktober 19, 2020

Vi träffas vid grillplatsen 10.00. Det finns gemensamma sysslor som vi behöver hjälpas åt med. Saker som finns utanför förråden kommer vi köra till återvinningsstationen. Har du prylar utanför ditt förråd så ta hand om dessa innan städdagen.

Vi avslutar med att fika och äta korv 12.00.

Välkomna/Styrelsen

Läs mer

Efterkontroller

Av: styrelsen, oktober 7, 2020

Styrelsen har fått information om att 2aentreprenad/Småa kommer besöka föreningen den 15:e och 16:e oktober för efterkontroller i våra lägenheter.

 2aentreprenad/Småa ringer just nu runt och bokar in tider med medlemmar. Styrelsen ämnar i så stor utsträckning som möjligt att närvara.

Läs mer

Laddplatser för elbilar

Av: styrelsen, oktober 2, 2020

Styrelsen har idag fått besked från El-bolaget att de på måndag den 5 oktober kommer inleda arbetet med laddplatser för elbilar. Arbetet kommer ske vid parkeringen mellan hus 11 och 13. Bilar som där står parkerade mellan 07.00-16.00 behöver lämna 1 meters lucka till de nuvarande motorvärmaruttagen. Styrelsen meddelar när arbetet är slutfört.

Vänligen/styrelsen

Läs mer

Trivselregler och boendeinformation

Av: styrelsen, september 27, 2020

Styrelsen har uppdaterat våra trivselregler och det nya dokumentet finns uppdaterat på hemsidan. Vi kommer även dela ut de nya trivselreglerna i allas postfack. Väl värt några minuters genomläsning.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Möte med 2aentreprenad

Av: styrelsen, september 18, 2020

Styrelsen har i veckan haft ett möte med 2aentreprenad som har i uppdrag att sköta Småas eftermarknad. Under fliken dokument på hemsidan finns anteckningar från mötet.

Processen gällande garantibesiktning och åtgärder av de punkter om identifierats har haft mer att önska. Styrelsen ser mötet med 2aentreprenad som en nystart och 2aentreprenad kommer inom kort gå ut med ny information och besök kommer ske med varje medlem.

   

Läs mer

Balkonginglasning

Av: styrelsen, september 4, 2020

Balkongrutan har du delat ut information till alla medlemmar och börjat ta upp beställningar. Boka ett enskilt möte genom att kontakta Filip Kovacevic 070-799 25 59 eller filip.kovacevic@balkongrutan.se

Läs mer

Facebookgrupp för brf Sagoslingan!

Av: styrelsen, juli 6, 2020

Gruppen är till för och medlemmar emellan för att skapa en samhörighet, samverkan och gemenskap för alla i vår förening.

I gruppen kan man dela med sig av tips, låna ut parkeringsplatser, köp, byt, sälj eller låna saker av varandra. Upphittat, borttappat eller kanske bortsprunget. Allt för ett bättre boende tillsammans.

Där är medlemmar som är som är administratörer i gruppen för att bidra till ett gott kommunikationsklimat.

Gruppen är inte arrangerad av styrelsen och inte en officiell informationskanal. Information från styrelsen förmedlas genom föreningens hemsida, www.sagoslingan.se.

För kontakt med styrelsen använd adressen, styrelsen@sagoslingan.se

Bjud in dina grannar till gruppen!  

Läs mer

Informationsbrev från NKG

Av: reduca, juni 17, 2020 Läs mer